Ofte stilte spørsmål om fraværsregelen

Her har vi samlet spørsmål som ofte stilles om fraværsregelen i videregående skole.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

1. Kreves dokumentasjon for fravær opp til 10 prosent?

Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10,0 prosent er overskredet, men elevene kan likevel velge å legge frem dokumentasjon før grensen er nådd. Dokumentasjon skal fremlegges innen en uke hvis ikke annet er avtalt med skolen.

2. Er det noen unntak for elever i en vanskelig livssituasjon?  

Hvis eleven har mellom 10,0 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter. Det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent.

Dette er en snever unntaksbestemmelse som gjør det mulig å ivareta elever som befinner seg i en vanskelig livssituasjon.   

3. Kan det gis karakter om fraværet er større enn 10 prosent?

En elev kan ha et høyere fravær enn 10,0 prosent samlet for dokumentert og udokumentert fravær, men det udokumenterte fraværet må ikke overstige 10,0 prosent. Læreren må i alle tilfeller ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter. For elever i en vanskelig livssituasjon og etter vedtak fra rektor er grensen 15 prosent.

4. Hvordan gjør man det for å få vitnemål hvis man har 10% fravær?  

Dersom eleven ikke får sluttvurdering i ett eller flere fag vil eleven ikke få vitnemål. Eleven kan ta fag som privatist. En elev som vil melde seg opp som privatist i et fag kan ikke kan være elev i faget samtidig.   

5. Hva blir lærerens rolle, fange opp, følge opp?

Faglærer og kontaktlærer må følge opp fraværet til de enkelte elevene og iverksette tiltak får å hindre ikke-dokumentert fravær. Tiltak kan være samtaler med eleven, foreldre/foresatte, samhandling med rådgiver og med øvrig hjelpeapparat. 

Skoleeier har ansvar for å sørge for nødvendig rådgivning. Eleven skal få informasjon, veiledning, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, se forskriften § 22-1. Rådgivningen skal ha et helhetlig perspektiv på eleven, og blant annet bidra til å forebygge frafall. Forebygging av frafall og fravær henger sammen. Det kan være mange grunner til at elever er mye borte fra skolen. Forskning viser at skoler som tidlig fanger og følger opp elever som er mye borte, kan bidra til at færre elever faller fra senere. En slik oppfølging bør være tilpasset til den enkelte elev. Det vil være viktig å handle tidlig, og en god stund før eleven overskrider fraværsgrensen.

Skolene må ha en rutine som sier når varsel skal sendes ut. 

6. Dokumentasjon av fravær av helsegrunner?

Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP). Skolen skal godkjenne dokumentasjon dersom helsesøster dokumenterer fravær for resten av dagen når vedkommende har hatt konsultasjon med en syk elev. Fravær som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med kun egenmelding fra foreldre eller myndige elever. 

Det er viktig at den som dokumenterer sykdom kjenner deg, og at konsultasjonen foregår mens du er syk. Vanligvis trenger legen å møte deg for å kunne dokumentere at du er syk. Noen leger tilbyr legeattest via henvendelser over nettet. Hvis legen ikke har møtt deg før, vil det være vanskelig for legen å gjøre en faglig vurdering av helsetilstanden din via en henvendelse over nettet. Skolen kan nekte å godkjenne dokumentasjonen dersom den er datert etter at du var syk, eller dersom det ikke går frem at sykdommen krever at du er borte fra skolen. 

7. Hva med fravær ved møter med lege, tannlege, helsesøster, psykolog e.l.?

Fravær på grunn av legetime, tannlegetime, time hos BUP, avtale med skolehelsetjeneste e.l. er også fravær av helsegrunner, som kan dokumenteres og unntas fra fraværsgrensen.

8. Hva med fravær ved møter med rektor, rådgivning på skolen, PP-tjenesten og elevrådsarbeid eller lignende?

Hvis eleven er borte på grunn av en rettighet de har etter opplæringsloven er det ikke fravær. Det er for eksempel, rådgivning på skolen og møte med PP-tjenesten.

9. Hva med deltagelse på elevtinget i regi av Elevorganisasjonen?

Fraværet unntas fra 10%-regelen. Fravær for å delta på elevtinget i regi av Elevorganisasjonen eller på elevsamlingene (4 samlinger i året for alle elevrådsstyrene i Buskerud), er hjemlet i rettigheter i opplæringsloven ("elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen).

10. Problemstilling med trynefaktoren – skrivet gir ingen unntak fra regelen om fravær 

Noe fravær kan unntas, men dette må kunne dokumenters og dette tilsier at «trynefaktoren» ikke skal påvirke praktiseringen av fraværsordningen. 

11. Hva med trafikkopplæring og fravær? 

Trafikkopplæring/kjøretimer regnes som fravær og unntas ikke fra 10%-regelen. Dette gjelder både kjøretimer, langkjøring, glattkjøring og oppkjøring.

12. Hva med fravær grunnet forhold utenfor elevens kontroll – for eksempel transport til skolen?

Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll, som for eksempel stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken, kan rektor avgjøre om det likevel ikke skal føres fravær.

13. Hvis man ikke får karakter til halvårsvurdering, kan man likevel få standpunktvurdering?

Selv om en elev ikke får karakter til halvårsvurderingen, kan eleven likevel få standpunktkarakter. Eleven må da sørge for å få dokumentert fravær ut over 10,0 prosent i faget, unntaksvis fravær ut over 15 prosent i faget.

Eleven må være klar over at fortsatt fravær også vil kunne føre til manglende standpunktkarakter.

14. Fravær vs. anmerkning. Hvor mye forsentkomming til arbeidsøkta medfører fravær i hele arbeidsøkta?

Presis oppmøte til opplæringen er forventet. Når undervisningen/opplæringen har startet før du er på plass, vil det bli registrert at du kommer for sent. Hvis du kommer ofte for sent, kan dette føre til nedsatt ordenskarakter.

I felles ordensreglementet for de videregående skolene i Buskerud fylkeskommune er det regulert at du får fravær for hele opplæringsøkta dersom du kommer 15 minutter for sent. I tillegg får du en anmerkning som får innvirkning på ordenskarakteren din. 15 minutter gjelder den økta skolen bruker i forbindelse med registrering i Skolearena; 45, 60 eller 90 minutters økter. Ved øktlengde ut over dette må skolen bestemme når forsentkomming gir fravær for hele økta. Reguleringene her må være kjent, slik at det er forutsigbart for eleven når fraværet gjør at hele økta blir fraværsført.  

15. Omregning av fravær til klokketimer – ulike hensyn

I fag- og timefordelingen tilsvarer én time en klokketime. Dersom det legges opp til undervisning i kortere økter (for eksempel 45 minutter), må timeantallet og fraværet regnes om. Hvis det gis opplæring i flere fag samtidig, for eksempel ved fagdager eller skoleturer, må faglærerne avklare på forhånd hvilke fag fravær vil telle inn på, og hvordan det vil fordele seg mellom fagene.

16. Ekstra timer utover fastsatte timer i faget og fravær i disse timene

Fraværsberegningen skal foretas med utgangspunkt i det fastsatte, planlagte årstimetallet i faget. Timeantallet som fraværsgrensen vurderes opp mot skal være det samme for alle elevene på en skole. Et frivillig tilbud om ekstraopplæring i et fag vil altså ikke vil medføre at det totale timetallet i faget vil variere. Det må være klart for elevene hvilke timer som er ordinære timer, og hvilke timer som er ekstra.

17. Hva med fravær fra undervisningen når elever gjennomfører privatisteksamener?

Noen elever tar etter avtale med skolen, fremmedspråk fellesfag som privatist fordi språket ikke tilbys på skolen/språket tilbys bare som privatisteksamen. Fraværet unntas fra 10%-regelen. Når privatisteksamen inngår i elevens ordinære fagvalg unntas fraværet fra 10%-regelen. Dette gjelder også når elever tar ny, særskilt og utsatt prøve.

18. Hvordan beregnes fravær i fag som strekker seg over 2 eller 3 skoleår?

Fravær i disse fagene skal også måles opp mot timetallet hvert enkelt skoleår, ikke alle timene i faget over to eller tre år.

19. Regnes det som fravær om eleven er bortvist fra skolen?

Dette føres som fravær. En bortvisning innebærer at elevens rett til opplæring settes til side, selv om det er for en avgrenset periode.

20. Regnes det som fravær når undervisning bortfaller på grunn av brannøvinger eller lignende?

Elevene skal ikke få fravær i timer som skolen etter timeplanen har planlagt å tilby, men som likevel faller bort, for eksempel på grunn av naturkatastrofer, utløsing av brannalarm, mangel på vikar eller lignende.

21. Jeg har en tro, men er ikke medlem av Den Norske Kirke eller noe annet trossamfunn. Har jeg rett på inntil to dager fri knyttet opp mot religiøs høytid?

Nei, du har ikke rett til å få slikt fravær unntatt ved 10%-regelen. Forskrift til opplæringsloven §§ 3-3 og 3-47, krever at man er medlem av annet trossamfunn enn Den Norske Kirke, for å kunne få inntil to dager fri ved religiøs høytid.

22. Får jeg beskjed før jeg har overskredet fraværsgrensen?

Ja. Hvis det er fare for at du får mer enn 10,0 prosent fravær i et fag, skal skolen varsle deg skriftlig. Hvis du er under 18 år, skal foreldrene dine også varsles skriftlig. Du kan ikke miste halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag uten å ha blitt varslet skriftlig i forkant. 

Om vi benytter 45 minutters skoletimer bør du varsles om fare for ikke å få halvårsvurdering etter 2 skoletimer udokumentert fravær i et 2-timerfag, etter 4 skoletimer udokumentert fravær i et 3-timer fag, etter 5 timer udokumentert fravær i ett 4-timers fag, etter 6 skoletimer udokumentert fravær i et 5-timers fag.

23. Jeg skal delta i et bryllup og regner med å være borte i 5 skoledager. Har jeg rett til at dette fravær unntas 10%-regelen?

Dåp, bryllup og begravelser kan være eksempler på velferdsgrunner avhengig av hvilken relasjon eleven har til den som døpes, begraves eller gifter seg. Det er imidlertid vanlig at dåp og bryllup legges til helger, mens begravelser legges til virkedager.  

Lang reisevei kan medføre at noe fravær kan tilskrives velferdsgrunner. Reise til bryllupssted på fredag, bryllup på lørdag og så hjemreise på søndag, tilsier 1 dag fravær som unntas fraværsregelen begrunnet i velferdsgrunner.

24. Hva skjer om jeg ikke varsler eller dokumenterer fravær?

Fraværet vil da være udokumentert og telle med som fravær etter 10%-regelen. Manglende fraværsvarsling og –føring vil virke inn på ordenskarakteren din. Det er derfor viktig at du melder fra til skolen om alt fravær, også det fraværet som ikke kan unntas 10%-regelen, som for eksempel kjøretimer.

25. Er fravær knyttet til avhør hos politi eller møter med UDI i forbindelse med oppholdstillatelse i Norge, fravær som skal telle med under fraværsgrensen?

Det følger av rundskrivet at også fravær på bakgrunn av «lovpålagt oppmøte» kan unntas. Slikt fravær må også dokumenteres. Fylkesmannen i Buskerud har ikke tatt stilling til om de nevnte eksemplene er lovpålagt oppmøte.

26. Er det anledning til å ta i betraktning en elevs prestasjoner i et semester det ikke gis karakter på grunn av overskridelse av fraværsgrensen, ved vurdering av standpunktkarakter?

Ja. En elev som har overtrådt fraværsgrensen, har fortsatt rett til underveisvurdering. Det er halvårsvurdering med karakter som faller bort.

27. Når er organisert studiearbeid en mulighet når jeg skal være borte fra skolen?

Avtale om organisert studiearbeid kan inngås når læreplanen innbyr til det, altså når det er en mulighet ut fra faglige hensyn. Organisert studiearbeid kan ikke tilbys som svar på dine behov for fravær fra skolen. Det er opp til skolen ved rektor å bestemme når denne muligheten kan brukes.

28. Hva inngår i representasjon i arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur?

Dette er utøvende deltakelse i nasjonale eller internasjonale stevner, mesterskap, landskamper og kulturkonkurranser på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Muligheten gjelder som hovedregel for fritidsaktivitet, ikke for profesjonell aktivitet. 

29. Hva er fravær grunnet politisk arbeid

Fravær grunnet politisk arbeid er av Utdanningsdirektoratet definert som arbeid i politiske verv, altså at du er politisk engasjert gjennom en rolle (et verv) i et politisk parti.

30. Fravær og ulike veier i videregående

For elever som ikke får læreplass og som tar alternativt Vg3 i skole istedenfor i bedrift, gjelder ikke 10 % regelen om fravær.

Ungdomsskoleelever som forserer i fag i videregående skole, skal underlegges regelverket som gjelder i videregående – de skal altså ikke ha vurdering hvis de i faget går ut over 10,0% fravær.

31. Fravær på introduksjonsdager og andre dager som låner timer av fag til generelle formål

Timene til introduksjonsdagene og andre dager som ikke direkte tjener spesifikke fag er «lånt» fra noen timeplanfestede fag som ligger på de aktuelle dagene. Fravær skal føres i disse fagene.Faglærerne avklare på forhånd hvilke fag fravær vil telle inn på, og hvordan fraværet  vil fordele seg mellom fagene.

32. Intervju til læreplass

Intervju til læreplass regnes ikke som fravær. Intervju til læreplass må gjennomføres for at du skal kunne fullføre opplæringen og fullføringsretten er hjemlet i opplæringsloven med forskrift.

33. Dokumentasjon i forbindelse med fravær

Du har selv ansvaret for å ha oversikt over fraværet ditt og kontrollere at føringene i skolens fraværssystem er korrekte. Etter hvert fravær må du uoppfordret levere melding eller kvittere for fraværet. Dokumentasjon skal normalt leveres innen en uke etter fraværet. Dersom du av særskilte årsaker trenger lengre tid for å få levert dokumentasjonen, skal dette avtales med skolen. Hvis skolen ikke mottar dokumentasjon for fraværet, regnes det som ikke-dokumentert  fravær. Vær i denne sammenhengen oppmerksom på at konsekvensen av å gå over grensen for udokumentert fravær er at du ikke får vurdering i faget.


Publisert 10. august 2016, oppdatert 3. april 2019.