Mobbeombudet

Mobbeombudet skal sikre at barn og unge i Buskerud får ivaretatt sine rettigheter og skal være et tilbud når skolens tiltak mot mobbing ikke er tilstrekkelig.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Bodil Jenssen Houg

Bodil J. Houg ble landets første mobbeombud da stilling ble opprettet av fylkespolitikerne i Buskerud i 2012.

Per dags dato er det også opprettet egne mobbeombud i Hordaland, Østfold og Nordland fylker.

Mobbeombudet har blant annet som oppgave å:

  • ivareta elevens rett til et trygt og godt skolemiljø
  • kunnskapsformidling og informasjon om elevenes rettigheter til et godt psykososialt miljø, jfr Opplæringslovens §9a
  • ha fokus på ledelse i skolene og veiledning av dette arbeidet
  • være en døråpner til hjelpetjenester, og veilede til prosedyrer og saksgang
  • vise til gode forebyggende tiltak
  • være oppdatert på aktuell forskning, og bidra til at kunnskapen gjøres kjent
  • avgi en melding årlig om ombudets virksomhet til fylkestinget i Buskerud

Publisert 7. november 2012, oppdatert 4. desember 2017.