Kunnskapsskolen i Buskerud - planer og dokumenter

Kunnskapsskolen i Buskerud innebærer en forsterket satsing på videregående opplæring i Buskerud. Hovedmålet er å bedre læringsmulighetene og resultatene for alle.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fylkestinget vedtok 31.10.2013 strategien for det videre arbeid med Kunnskapsskolen i Buskerud.

Fylkestinget vedtok i oktober 2013 planen for Kunnskapsskolen i Buskerud, som overordnet plan for utdanningssektoren. Overordnet målsetting er "å maksimere læringsutbytte og minimere frafall". Alle sektorens satsinger, strategier og tiltak skal samordnes inn i Kunnskapsskolen.

Planen ble til gjennom en bred prosess med omfattende involvering av alle aktører innen utdanning i Buskerud, med BFKs visjon og verdier som utgangspunkt. Planen har fire hovedmålsettinger, som også legges til grunn for Handlingsprogrammet fra og med 2014. Det er også utarbeidet et pedagogisk grunnlag, som vil være utgangspunkt for fylkeskommunens videre satsing på innhold og kvalitet i utdanningssektoren, samt en plan for skoletilbud og dimensjonering framover.

Kunnskapsskolen i Buskerud legger positiv psykologi (Appreciative Inquiry) til grunn: elever, lærlinger og medarbeidere med høy indre motivasjon vil lettere oppnå gode resultater. Et bevisst fokus på å se etter det som virker, er også sentralt. Ved å få mer av det som virker, skal vi stadig oppnå bedre resultater.

Tiltaksplan for Kunnskapsskolen i Buskerud 2014 ble vedtatt av Hovedutvalget for utdanningssektoren 17.06.2014. 

Les politisk sak om tiltaksplanen

Tiltaksplanen er en årlig plan for aktiviteter som planlegges på bakgrunn av informasjon og vurderinger gitt i tilstandsrapporten. Tiltaksplanen for 2014 vil derfor danne grunnlag for neste års tilstandsrapport. Status i arbeidet med tiltaksplanen ble lagt fram for Hovedutvalget for utdanningssektoren i oktober.

Som en del av tiltaksplanen har Buskerud fylkeskommune utarbeidet to strategiske planer som underbygger punktene, Plan for pedagogisk kompetanseutvikling i videregående opplæring og Plan for styrking. Planene skal bidra til å realisere tiltakene nedfelt i tiltaksplanen, og de synliggjør sammenhengen i arbeidet mellom skoleeier og virksomheter.  

Disse planene utgjør også en del av Buskerud fylkeskommunes kvalitetssystem som skal sikre at skoleeier har et forsvarlig system for vurdering av om kravene i Opplæringsloven og forskriftene til Opplæringsloven blir oppfylt.

Se kvalitetssystemet


Publisert 23. januar 2013, oppdatert 5. juni 2018.