Lærlingundersøkelse

Lærlinger og lærekandidater inviteres årlig til å svare på en lærlingundersøkelse. Dette er en nasjonal undersøkelse om motivasjon, trivsel, mobbing, arbeids - og læringsmiljø, medvirkning i opplæringa på arbeidsplassen, og det fysiske miljøet.

Fylkeskommunen inviterer lærlinger og lærekandidater som per 1. oktober har vært minst elleve måneder i lærebedrift, til å svare på Lærlingundersøkelsen. Invitasjonen sendes på epost og SMS. Mer om undersøkelsen.

Det er fra 2015 obligatorisk for fylkeskommunene å gjennomføre og følge opp undersøkelsen lokalt. Undersøkelsen gjennomføres årlig i perioden 15. oktober til 15. desember.

Hovedfunnene er at lærlingene trives, er motivert for å lære, får faglige utfordringer og får hjelp og støtte både fra kollegaer og veiledere.

Lærlingundersøkelsen er gjennomført flere ganger i Buskerud, men det var først i 2014 at deltakelsen ble så høy at resultatene kan brukes som representative. Hvis det er mer enn fem lærlinger som har svart, får opplæringskontor og lærebedrifter tilgang til svarrapporten for sin virksomhet. I 2017 fikk 17 opplæringskontor og 7 lærebedrifter tilgang til svarrapport for sin virksomhet, og får en bedre mulighet til å følge opp resultatene lokalt. Resultatene fra undersøkelsen i Buskerud

På skoleporten.no finner også opplæringskontorene sine resultater. For opplæringskontor som har lærlinger i flere fylker er resultatene presentert samlet. 

På skoleporten er det også oversikt over svarprosent for fylket og per opplæringskontor.

Lærlingene er spurt om hvor fornøyd de var med skolen som forberedelse til læretiden. Resultatene er presentert per avgiverskole. 

Resultatene fra lærlingundersøkelsen vil sammen med andre tilbakemeldinger fra lærlinger og lærebedrifter bidra til å legge grunnlag for prioriteringer for oppfølgingstiltak. Resultatene fra lærlingundersøkelsen drøftes i utviklingsdialoger med opplæringskontorene og lærebedrifter. 

Her finner du analyser på nasjonalt nivå av tidligere undersøkelser.

 


Publisert 6. januar 2016, oppdatert 1. mai 2018.