Fjellprosjektet

Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

God tannhelse foto Norsk Tannvern

Fjellprosjektet ble startet på bakgrunn av undersøkelser fra Oslo og Hedmark som viste at barn med flerkulturell bakgrunn hadde dårligere tannhelse enn etnisk norske barn. Denne ulikheten kunne også dokumenteres når bydelen Fjell ble sammenlignet med andre bydeler i Drammen.

Målsettingen med prosjektet var å bedre tann- og munnhelse hos barn med flerkulturell bakgrunn og minske ulikheten i tannhelse mellom barn på Fjell og i resten av distriktet.

I prosjektet har ettåringer med ikke-vestlig bakgrunn blitt innkalt til kontroll og veiledning. Det har vært et nært samarbeid med helsestasjon og barnehagene for å fokusere på kosthold, tann- og munnhygiene. Ettåringene som var inne første gang i 2006, ble fulgt til de var 5 år i 2010. 

Fra 2006 har vi målt ulikheter mellom Fjell bydel, beste bydel og hele tannhelsedistriktet når det gjelder ulikhet i tannhelse. 

 • Resultatet av prosjektet viser at kun to ettåringer har hatt behandlingskrevende karies i løpet av prosjektperioden.
 • For treåringer har det vært en bedring på 12 % kariesfrie, og ulikheten i tannhelse er minsket mellom Fjell og resten av distriktet hvor de har ligget stabilt på 92 % kariesfrie.
 • Hos femåringene på Fjell er det en bedring på 8 % siden prosjektstart, og det er færre med flere enn fem kariesangrep. Men bedringen i tannhelse har vært større i resten av tannhelsedistriktet, 11 %.


Andelen prosjektbarn som ikke møtte til tannhelseundersøkelse på Fjell, har sunket fra 25 % i 2006 til 7 % i 2010.

Kort oppsummert har prosjektet bidratt til:

 • Bedring av tannhelsen hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn
 • Utjevning av ulikhet i tannhelse
 • Konkrete oppfølgingsrutiner på tannklinikken
 • Nye arenaer for samarbeid
 • Flere samarbeidspartnere
 • Bedre samarbeidsrutiner
 • Økt kunnskap om kultur, holdninger og vaner
 • Forbedrede og alternative kommunikasjonsmåter
 • Informasjonsutveksling mellom tannhelsetjenesten og bruker- og interessegrupper


Prosjektet med innkalling av alle ettåringer med flerkulturell bakgrunn er avsluttet, men fokus på samarbeid for å fortsette bedringen i tannhelse er intensivert. Spesielt gjelder samarbeidet med helsesøstrene på Fjell, som har klare kriterier for henvisning av barn før fylte 3 år. Samarbeidet mellom tjenestene på Fjell bør brukes som eksempel for samarbeid mellom helsestasjonstjenesten og tannhelsetjenesten i resten av fylket.
Publisert 26. juni 2012, oppdatert 1. september 2014.