Forprosjektprogram til EU- og Interregprogrammene

Støtteordning for å øke deltakelsen i EU- og Interreg-prosjekter for aktører i Buskerud fylke.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Buskerud fylkeskommune satte i 2016 i gang en pilot for å styrke satsingen med økt deltakelse i EU- og Interreg-prosjekter for aktører i Buskerud fylke. Denne ordningen blir videreført også til 2018 og det settes av inntil 1 mill kr til forprosjektstøtte til internasjonale prosjektmuligheter. 

Buskerud fylke har flere aktører med potensiale og ønske om å jobbe i internasjonale prosjekter. Dette programmet skal legge til rette for at de ulike aktørene i fylket skal få handlingsrommet til å starte de nødvendige oppstartsprosessene som ligger til grunn for deltakelse i EU- eller Interreg-programmene.

Formål med ordningen

Programmet vil kunne øke bevisstgjøringen og kompetansen hos aktuelle søkere i fylket. Videre vil ressurspersoner med erfaringer kunne være nyttige kompetansepersoner i den videre satsningen om deltakelse i EU/Interreg-program, som for eksempel i form av prosesser, søknadsskriving, partnersøk og initiering av prosjekt.  

Målgruppen for ordningen

Buskerud fylkeskommune, kommuner, næringsklynger, forskningsmiljø, høgskolen, fagskolene.

Kunngjøring og søknadsfrist

Orientering om ordningen sendes til kommuner, næringsklynger, høgskolen, samt andre relevante aktører i Buskerud fylke. Ordningen kunngjøres ikke i pressen.

Søknadsfrister: 2. mars og 1. oktober 2018.

Kriterier

Kriterier for innvilgelse:

  1. Forprosjektmidler kan kun benyttes opp mot nye internasjonale prosjekter, det skal ikke dekke eventuell videreføring av avsluttende eller pågående prosjekt.
  2. Det må søkes på et EU- eller Interregprogram hvor aktører i Buskerud fylke kan delta i på lik linje med andre EU-medlemsland, og ikke som en assosiert partner.
  3. Krav om egenfinansiering er på minimum 50 prosent, enten i form av kapital, egeninnsats, eller en variant av begge.
  4. Det kan maksimalt tildeles kr. 150.0000 til forprosjekter til EU-programmene Horisont 2020, Interreg-programmer, og Kreativt Europa: kr. 75.000 ved innvilgelse av forprosjektet, og kr. 75 000 når kriteriene er oppfylt.
  5. Det kan maksimalt tildeles kr. 50.000 til forprosjekter til EU-programmet Erasmus+, samt prosjekter innen EØS-ordningen: kr. 25.000 ved innvilgelse av forprosjekter, og kr. 25.000 når kriteriene er oppfylt.

En søknad må inneholde:

  • En prosjektplan/aktivitetsplan
  • Begrunnelse for valg av EU/Interregprogram
  • Beskrivelse av nyskapingen av prosjektideen
  • Støttebrev fra eventuelle tredjeparter til forprosjektet (hvis aktuelt) 

Mulige EU- og Interregprogrammer:

EUs Forskning og innovasjonsprogram Horisont 2020 hvor Norges Forskningsråd er norsk kontaktpunkt. Et alternativ er her også samarbeidsprosjekter innen forskning gjennom EØS-midlene, som kan være en god arena for å bygge erfaring og knytte verdifull internasjonalt nettverk.

Kulturrådet er kontaktpunkt for EUs program for kultur og kreative næringer, Kreativt Europa, samt de delene av EØS-midlene som innebærer kulturfeltet.

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og sport Erasmus+ hvor norsk kontaktpunkt for utdanning, opplæring og sport er Senter for Internasjonalisering av Utdanning, og norsk kontakt til ungdomsprogrammet er Aktiv Ungdom ved Barne- Ungdom- og Familiedirektoratet. De videregående skolene i Buskerud bes søke til internasjonal støtteordning i regi av Utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.

EUs program for sysselsetting og innovasjon EaSI hvor Norge kan delta i noen deler av programmet. For mer informasjon se artikkel ved regjeringen.

For oversikt over alle aktuelle sektorprogrammer Norge kan ta del i, se full oversikt hos regjeringen.

Aktører i Buskerud kan også ta del i EUs følgende Interreg-programmer:
Øresund-Kattegat-Skarerrak, Østersjøprogrammet, Nordsjøprogrammet. Det finnes en god oversikt over Interreg-programmene Norge kan delta i på www.interreg.no

Fra og med 2018 så vil det også komme muligheter til å samarbeide med aktører i flere europeiske land (hovedsakelig i Øst- og Sør-Europa) igjennom EØS-midlene. Prosjekter igjennom EØS-midlene kan være god arena å starte hvis man ikke har så mye internasjonal samarbeidserfaring. For mer informasjon om ordningen se www.eeagrants.org

Behandling av søknader

Søknader sendes Buskerud fylkeskommune via www.regionalforvaltning.no 

Krav til rapportering og eventuell bortfall av tilskudd
Forutsetningene for bortfall av tilskudd opplyses i tilsagnsbrevet.


Publisert 7. mars 2016, oppdatert 16. januar 2018.