Sykkelstrategi Buskerud

Sykkelstrategi Buskerud inngår som en del av regional areal- og transportplan Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Utvikling av sykkel og gange i Buskerud skjer på flere områder. Fylkeskommunen utarbeider Regional areal- og transportplan for Buskerud for å komme frem til målsettinger og prinsipper for samordnet areal- og transportpolitikk. Sykkelstrategi for Buskerud vil inngå her og vil gi føringer for videre arbeidet med sykkel i Buskerud. Planen er forutsatt vedtatt i desember 2016.

En felles sykkelstrategi for Buskerudbyen blir også utarbeidet av aktørene i samarbeidet. Strategien inneholder en plan for regionalt sykkelvegnett i Buskerudbyen som er knyttet opp mot kollektivknutepunkt og holdeplasser. Kommunene som deltar har tidligere utarbeidet egne sykkelplaner for sine lokale sykkelvegnett. Dette skal nå ses i sammenheng for at traséer, standard og drift skal harmoneres i størst mulig grad. Felles sykkelstrategi for Buskerudbyen er forutsatt vedtatt i løpet av høsten 2016.


Publisert 5. april 2016, oppdatert 5. april 2016.