Planer og høringer

Det vedtas en rekke planer som er av stor betydning for samferdselen i Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Nedenfor finner du en oversikt over de viktigeste pågående planene.

 

Egne planer: 

Svelvikveien

I dag er forholdene for gående og syklende langs Svelvikveien til dels svært dårlige. Samtidig ligger områdene langs Svelvikveien i fin sykkelavstand fra Drammen sentrum.

På oppdrag for Buskerud fylkeskommune har Statens vegvesen laget forslag til ny vegforbindelse mellom Tørkop og Eik. Forslaget inneholder også en vesentlig oppgradering av dagens veg mellom Solumstrand og Rundtom.

Valgt løsning skal inngå som en del av hovednettet for sykkel i Drammen og løsningene er vurdert opp mot trafikksikkerhet, fremkommelighet og brukervennlighet.

Mer informasjon om prosjektet finner du her.

 

Rosenkrantzgata

Statens vegvesen planlegger, på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune, ny utforming av fylkesveg 283 Rosenkrantzgata. Gata skal fortsatt ha fire felt, men to felt vil i fremtiden være forbeholdt bussen. I tillegg blir gata mer trafikksikker for de som kjører bil, sykler eller går.

Vegvesenet utarbeider nå en kommunedelplan med konsekvensutredning på oppdrag fra fylkeskommunen. Strekningen som planlegges går fra Hamborgstrømtunnelen til kommunegrensen med Nedre Eiker.

Mer informasjon om prosjektet kan du finne her.


Publisert 8. juli 2016, oppdatert 10. januar 2018.