Handlingsprogram for fylkesveg

Fylkeskommunen utarbeider fireårige handlingsprogram, som definerer investeringstiltak for fylkesvegnettet.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Handlingsprogrammet for fylkesveger bygger på mål og strategier i gjeldende fylkesvegstrategi. Handlingsprogrammet omfatter både driftstiltak og investeringstiltak og fastlegger hva midlene til fylkesveg skal brukes til i perioden det gjelder.

Handlingsprogrammet danner grunnlaget for prioriteringer i fylkeskommunens årlige budsjett og leveranseavtale med Statens vegvesen. Handlingsprogrammet vil dermed være det grunnlaget Statens vegvesen har for å iverksette planlegging og gjennomføring av prosjekter og tiltak.


Publisert 8. juli 2016, oppdatert 27. oktober 2016.