Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Bakgrunn for planarbeidet 

Det har oppstått et nytt behov for en regional plan gjennom skognæringens behov for langsiktig lokalisering av tømmerhavn i Drammensregionen. Skognæringens behov må veies mot samfunnets andre planer og behov for arealer i området. Denne typen avveininger, og mulige løsninger, gjøres best i en regional plan.

Fylkestinget vedtok i sak 25/18 å igangsette en regional plan, da denne ikke ligger inne i gjeldende regional planstrategi.  Den regionale planen skal utarbeides i samarbeid med kommunene og andre viktige samfunnsaktører. Styringsgruppa for planarbeidet består av Lier kommune, Drammen kommune, Ringerike kommune (representerer innlandskommuner med skogintersesser), Fylkesmannen, NHO, LO, Akademia og Buskerud fylkeskommune.

Innspill til planarbeidet 

I første om omgang skal det utarbeides et forslag til planprogram jf. Plan- og bygningslovens § 8-3 og § 4-1 som så skal på høring og til offentlig ettersyn. Dette gir rammer for det videre planarbeidet gjennom omtale av bakgrunn og formål, føringer, planfaglige rammer, kunnskapsbehov, samt organisering og gjennomføring av planarbeidet.  

Buskerud fylkeskommune ønsker innspill til utarbeidelse av planprogrammet. Innspillene bør si noe om tema som bør utredes. Det er også viktig å få innspill på hva som er viktig i forhold til lokalisering av tømmerhavn. Det varsles om at det vil bli vurdert å bruke regional planbestemmelse jf. Plan- og bygningslovens § 8-5 for å sikre areal til tømmerhavn. Det konkrete innholdet i selve planen vil bli drøftet i planfasen som starter opp så snart planprogrammet er fastsatt.

Det legges opp til å sluttføre den regionale planen innen utgangen av 2019. Alle innspill sendes Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen eller på e-post til postm...@bfk.noFrist for innspill er 30. november 2018

Dokumenter i saken vil være tilgjengelig på denne siden. Ved forespørsel kan det også sendes i papirformat.  

Henvendelser og spørsmål kan rettes til prosjektleder Anette Olshausen, tlf. 47853290 eller e-post Anette.O...@bfk.no.

Fylkeskommunen tar sikte på å sluttbehandle planprogrammet tidlig 2019.  


Publisert 9. oktober 2018, oppdatert 13. november 2018.