Oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan

Oppstartsmøte for ATP Buskerud ble gjennomført 9. mai på Tyrifjord Hotell. Møtet samlet deltakere fra kommuner, statlige etater, organisasjoner og Buskerud fylkeskommune.

Se deltakerliste her 

Møteprogram med linker til presentasjoner: 

Velkommen v/Gro Ryghseter Solberg, Buskerud fylkeskommune

Et oppdrag fra Regional planstrategi – muligheter og begrensninger v/Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune

Areal- og transportplanlegging: Regionalt grep om samordnet utvikling - er det mulig? v/Jomar Lygre Langeland, Civitas

Korte innlegg om forventninger til planarbeidet:

Næringslivets forventninger v/Per Steinar Jensen, NHO

Dialog i grupper

Oppsummering i plenum

 

Gruppearbeidet
I gruppearbeid ble aktuelle plantema og innspill til hvordan sikre forankring drøftet. 

Drøftingene ga mange verdifulle innspill. Mange understreket viktigheten av at planen ivaretar sammenhenger, -sammenhenger mellom blant annet

  • areal og transport
  • ulike transportformer og overganger mellom disse 
  • Buskerudbyen og resten av fylket
  • mellom Buskerud og nabofylker 

Styrkeforholdet mellom areal og transport ble tatt opp av flere. Mange mente transportspørsmålene vil være særlig viktige, da kommunene har hovedansvar for arealforvaltning. 

Med utgangspunkt i at fylket og utfordringene i ulike deler er svært forskjellig, ble det foreslått å splitte planarbeidet opp i tre delplaner. 

Mer tematisk ble avklaring mellom vekst og vern (f.eks. mellom tettsteder som vokser og vern av dyrka mark og drikkevannsressurser), godstransport, gang- og sykkelveger, bedre kollektivknutepunkt, pendlerstrømmer og styrket kollektivtilbudet, og viktige gjennomgående veier og forbindelser trukket fram.Det ble understreket at det er svært viktig å forankre planarbeidet i kommunene og hos politikere.

Videre prosess

Styringsgruppa hadde sitt første styringsgruppemøte 9. mai, rett etter oppstartsmøtet. Arbeidet videre blir nå slik:

Arbeid med utforming av planprogram er nå viktigste oppgave. Det blir drøftingsmøter omkring dette i faggruppa 16. juni og i styringsgruppa 2. juli. De viktigste spørsmålene som her skal avklares, er hvilke plantema planen etter hvert skal ta opp og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Det tas sikte på styringsgruppa skal ha sitt forslag til planprogram ferdig i månedsskiftet august/september. 

Etter dette skal det til drøfting i fylkesutvalget for vedtak om høring og offentlig ettersyn. Høringen vil bli kunngjort, og høringsmøter vil bli gjennomført etter ønsker og behov.


Publisert 21. mai 2014, oppdatert 12. mars 2017.