Bakgrunn for arbeidet

Planstrategien ble vedtatt 6. desember 2012. Det ble besluttet at fire nye planer/strategier skulle utarbeides i inneværende fylkestingsperiode. En av disse er Regional areal- og transportplan.

Generelt

En viktig målsetting med dette planarbeidet er å komme fram til prinsipper for god og samordnet areal- og transportpolitikk for Buskerud, som ulike samfunnsaktører kan legge til grunn i den videre utvikling av fylket.

Planen skal ligge på et overordnet strategisk nivå, og ikke være en detaljert plan. Den skal knytte ulike areal- og transportplaner/prosjekter sammen, men også se sammenhengen til andre planer og strategier. Areal- og transportplanen skal ikke erstatte nyere og fortsatt aktuelle planer/strategier eller arenaer som allerede finnes, men benytte dette som grunnlag. Planen skal behandles etter plan- og bygningslovens regelverk for regionale planer. 

Gjennomføring

Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse som skisserer rammene for gjennomføring. Arbeidet framover nå skal gjennomføres i to hovedfaser: 

  1. Utarbeide planprogram, april - november 2014
  2. Utarbeide areal- og transportplan, november 2014 - våren 2016

Arbeidet skal ledes av en styringsgruppe på administrativt ledernivå. Den skal ledes av Gro Ryghseter Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune. Styringsgruppa skal i tillegg til fylkeskommunen ha medlemmer fra Fylkesmannen, Jernbaneverket, Statens Vegvesen og kommunene.

Vi ønsker også å etablere en faggruppe med representanter fra de samme instanser, men som en mer operativ gruppe for arbeidet. Medlemmene i de to gruppene er foreløpig ikke endelig avklart.

Planprogramfasen

Planprogrammet skal avklare rammene for selve planarbeidet, det skal ikke ta stilling til prioriteringer og løsninger. Det tas sikte på politisk vedtak om høring i august og politisk sluttbehandling av planprogrammet i november. 


Publisert 10. mai 2014, oppdatert 12. mars 2017.