Nyskaping

Fylkeskommunens rolle som ledende regional utviklingsaktør omfatter blant annet et strategisk ansvar for næringsutvikling.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fylkeskommunen har en viktig rolle som tilrettelegger og pådriver for samarbeid mellom andre aktører på feltet og bidrar aktivt til å styrke arenaer og nettverk for samhandling. I dette arbeidet samarbeider fylkeskommunen med Høgskolen i Sør-Øst Norge, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, SIVA, organisasjoner i næringslivet, Fylkesmannen i Buskerud, kommunene i Buskerud og regionrådene.

Direkte støtte til eksisterende og nye bedrifter i form av tilskudd, lån og veiledning ivaretas i hovedsak av Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold.

Fylkeskommunen har bidratt til å skape miljø for næringsutvikling og verdiskaping gjennom å gi støtte til etablering og vedlikehold av en infrastruktur for nyskaping og innovasjon. Det er etablert ulike typer innovasjons- og nyskapingsmiljø i alle deler av fylket. Det er etablert tre næringshager i Buskerud sammen med SIVA; Hallingdal Næringshage, Næringhagen i Buskerud, samt Numedal Næringhage. Formålet med næringshagene er å skape et kompetansemiljø for små og mellomstore bedrifter, samt legge til rette for bedrifter og nyetablerere gjennom et tilbud om fellestjenester og kontorlokaler.

Det er også etablert to innovasjonsselskaper; Papirbredden Innovasjon og Kongsberg Innovasjon.

I Buskerud er det nå tre inkubatorer som får støtte fra det nasjonale inkubatorprogrammet:: Driv Inkubator, Pan Innovasjon, Kongsberg Innovasjon. Inkubatorene har som formål å utvikle bedrifter som har en unik idé eller oppfinnelse, med potensial til å vokse.


Publisert 16. november 2012, oppdatert 3. juni 2019.