Kulturlandskap

Landskapet er våre samlete fysiske omgivelser, både det naturgitte og det menneskeskapte. Landskapet er formet gjennom samspillet mellom natur og menneske. Den mest påaktede landskapstypen er naturligvis jordbrukslandskapet.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 Vi skiller mellom to type landskap:

  • Kulturlandskap er alt lanskap som er påvirket av menneskenes aktivitet gjennom tidene. Begrepet brukes særlig om jordbrukslanskapet.
  • Naturlandskap brukes for å sette søkelyset på landskapsformene og landskapets geologiske og biologiske innhold, ofte i områder der kulturinnslagene er lite synlige.

Jordbrukslandskapet er skapt gjennom bosetting og bruk av landskapet gjennom flere tusen år. Her finnes gravhauger, bygninger, steingjerder og ferdselsveier. Her er åkrer, slåttenger, beitemarker, lyngheier og lauvingslier. Helheten av tun, innmark og utmark inneholder store kulturhistoriske og biologiske verdier. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprettholdes.

Andre typer landskap kan også ha verdi. I Buskerud har vi blant annet et særpreget bylandskap i Kongsberg knyttet til Kongsbergs tidlige industriutvikling og utviklingen av et bynært løkkejordbruk. Vi har også områder preget av tidlig industri der slagghauger, vannrenner og andre industrielle kulturminner preger landskapet.

Løkkelandskapet i Kongsberg - Håvet foto Stefan Høglin
Løkkelandskapet i Kongsberg - Håvet. Foto: Stefan Høglin © Buskerud fylkeskommune.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen har, gjennom prosjektet Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, valgt ut 22 viktige kulturlandskap i Norge. Steinsletta i Hole kommune er valgt som et av disse kulturlandskapene.

Steinssletta har hatt kontinuerlig jordbruksdrift i 4000 år. De fleste av gårdene er kjent i skriftlige kilder fra 1300-tallet. Beliggenhet, lang historie, fruktbar jord og et godt klima har sammen med dyktige bønder gjord steinsletta til et verdifullt kulturlandskap. De kulturhistoriske verdiene er delt knyttet til overordna eiendomsstruktur, delt til enkeltelementer i form av forhistoriske kulturminner, tun og bygninger.

Det ble foretatt en registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud på 1990-tallet. Registreringen ble gjennomført i regi av Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune. Rapporten gir en en oversikt over verdifulle kulturlandskap i fylket. 

Halfdanshaugen på Steinsletta i Hole kommune.

Halfdanshaugen på Steinsletta i Hole kommune er en del av et kulturlandskap av nasjonal verdi. Foto: Turid Kolstadløkken © Buskerud fylkeskommune.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 21. september 2016.