Formidling kulturarv

Kulturminner er en kilde til kunnskap, informasjon og opplevelse. Formidling av kulturarven handler om å gjøre kulturminnenens historie og betydning tilgjenglig for folk flest.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Buskerud fylkeskommune ønsker å bidra til økt kunnskap om Buskeruds historie og kulturarv. Vi ser på dette arbeidet som et viktig ledd for å sikre kulturminner fra slitasje, forfall og gjengroing. Dette er også et viktig forebyggende arbeid.

Buskerud fylkeskommune arbeider med flere prosjekter som gjelder formidling og skilting av kulturminner. 

Formidling til skoleelever

Buskerud fylkeskommune tilbyr flere formidlingsopplegg til skoleelever i Buskerud gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Minnefinnekurs er en prosjektuke om kulturminnevern for 7. trinn som tilpasses den enkelte skole. I løpet av prosjektuka får elevene en innføring i grunnprinsippene for kulturminnevernet eksemplifisert med kulturminner fra sitt eget lokalmiljø.

Skoleelever på de videregående skolene (vg2 byggteknikk) tilbys en fagdag på Buskerud bygningsvernsenter på Lågdalsmuseet i Kongsberg. Målet med fagdagen er å gi elevene en innføring i restaurering og tradisjonshåndverk. Elevene får en grunnleggende innføring i kulturminnevern med fokus på istandsetting etter antikvariske prinsipper. Hoveddelen av dagen går til praktiske øvelser der elevene får bruke tradisjonelt håndverktøy til bearbeiding av tre. Fagdagen tilbys i samarbeid med Den kulturelle skolesekken (DKS).

Skilting og skjøtsel av kulturminner

Buskerud fylkeskommune ønsker å bidra til økt kunnskap om Buskeruds historie og kulturminnenes egenart gjennom å skilte kulturminner. "Plan for skilting og skjøtsel av kulturminner i Buskerud 2012-2022" inneholder en oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer som er planlagt skiltet i løpet av planperioden. Planen er utarbeidet i samråd med kommunene i Buskerud.  

Vi tar sikte på å skilte fem kulturminner årlig. Utvelgelse av hvilke kulturminner som skal skiltes gjøres årlig i samråd med kommunene.

Skilting av kulturminner er en omfattende prosess – spesielt der kulturminnet er fredet. Da skal det utarbeides skjøtselsplan og skjøtselsavtale for minimum 10 år før skiltet settes ut. Dette er viktig for å sikre tilsyn og skjøtsel av skilt og kulturminne over en lengre tidsperiode slik at vi kan være sikre på at tiltaket blir varig.

Historieboka

Buskerud fylkeskommune har utviklet www.historieboka.no med mange spennende og lærerike historier fra Buskerud. Nettstedet driftes av Buskerud fylkeskommune.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 26. april 2017.