Samarbeid gjennom interkommunale friluftsråd

Buskerud har to interkommunale friluftsråd, og nå har arbeidet startet med å utrede behovet for flere friluftsråd i Buskerud.

  • Av Lise-Berith Lian

Et interkommunalt friluftsråd er et samarbeid mellom to eller flere kommuner om å løse felles friluftsoppgaver. Friluftsrådene tar over noen kommunale oppgaver som anses som mer hensiktsmessig å løse i fellesskap, og i tillegg tar friluftsrådene et meransvar utover hva det forventes av kommunene ksla ivareta for å bidra til mer og bedre friluftsliv i sin region. Samarbeidet om friluftsliv er tverrsektorielt og kan gjelde innenfor tradisjonelt friluftslivskultur, folkehelse, reiseliv og oppvekst/utdanning.

Buskerud har to friluftsråd; Oslo og Omland Friluftsråd og Oslofjordens Friluftsråd. Våren 2018 startet arbeidet med å utrede behovet for flere friluftsråd i Buskerud med en samling for interesserte kommuner. Presentasjonene fra samlinga ligger i boksen til høyre. Høsten 2018 er målet å gjennomføre en utredning.

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har 31 medlemskommuner og strekker seg fra svenskegrensa, rundt hele fjorden og ned til og med Vestfold. Røyken, Hurum, Lier og Drammen er i tillegg til Buskerud fylkeskommune medlemmer av samarbeidet. Buskerud fylkeskommune har tre representanter i rådet. Disse velges ved konstitusering av fylkestinget.

Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har 43 organisasjoner og 16 kommuner er medlemmer og har Oslomarka som samarbeidsområde. Røyken, Lier, Hole og Ringerike er medlemmer av samarbeidet.

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd i Norge. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. FL er et eget rettssubjekt og en frittstående enhet.


Publisert 12. juni 2018, oppdatert 12. juni 2018.