Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Buskerud fylkeskommune koordinerer prosjektet Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder (friluftslivkartleggingen) i Buskerud, og har som mål at samtlige kommuner skal ha gjennomført friluftslivkartlegging innen utgangen av 2017.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Hvorfor kartlegge?

Friluftslivskartlegging er et kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftsliv og bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget for å kunne ivareta god arealplanlegging i kommunene.

Friluftsliv i nærmiljøet er viktig i et folkehelseperspektiv. Undersøkelser viser at de fleste av de som ønsker å bli mer aktive, vil gå turer i nærmiljøet og skog og mark. Skal vi lykkes med å skape mer aktivitet i befolkningen, må det blant annet satses på friluftsliv i nærmiljøet gjennom attraktive leke- og rekreasjonsområder, nærturterreng og grønnkorridorer.

Dataene fra kartleggingen som andre kommuner har samlet inn, har vist seg svært nyttige i arealplanlegging i kommunene; i konkrete dispensasjonssaker, i arbeidet med ulike planer og i utviklingsarbeid knyttet til friluftsliv.

Gjennomføring

Fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere prosjektet gjennom stimuleringsmidler, fellessamlinger og veiledning. Det er kommunene som gjør selve kartleggings- og verdsettingsarbeidet.

Arbeidet følger metoden som presenteres i Miljødirektoratets veileder M98-2013. Etter et oppstartsvedtak går en flerfaglig kommunal arbeidsgruppe i gang med å kartlegge friluftsområdene i kommunen. Eksterne ressursmiljøer og –personer som lag/ foreninger/ organisasjoner innen friluftsliv, naturvern og idrett, vel- og hytteforeninger, skoler og barnehager og grunneier-, nærings- og reiselivsorganisasjoner bør involveres i dette arbeidet. Friluftslivsområdene kategoriseres i 10 områdetyper (alle områdetypene er ikke like aktuelle for hver kommune). Deretter verdsettes hvert enkelt område etter et sett av 13 kriterier der 7 fremheves som de viktigste. Etter et bestemt mønster oppsummeres verdsettingen, og hvert område får en verdi: A for svært viktige områder, B for viktige områder og C for registrert friluftsområde.

Resultatene publiseres i www.naturbase.no og blir offentlig tilgjengelige for alle. Kommunen eier dataene, slik at Naturbase bare er et "datahotell", og temalaget kan speiles i egne elektroniske kartløsninger, hvis kommunen har, og ønsker, dette.

Siste fase er å vedta, eller lage en plan for, hvordan dette kunnskapsgrunnlaget skal brukes videre, i tillegg til å være et godt grunnlag for generell arealplanlegging. Ser kommunen behov for å tilrettelegge og sikre (kjøpe/ evigvarende bruksavtale) noen av de svært viktige områdene? Bør tilgangen fra boligområder til nærturterreng bli bedre? Skal det lages en plan for turruter eller grønnstruktur i kommunen? Skal de svært viktige områdene presenteres for befolkningen for å stimulere til mer friluftsliv?

Les mer om prosjektets rutiner, rolleavklaring og tilskuddsordninger i dokumentet Rutiner Friluftslivskartlegging i boksen til høyre.

Nasjonal forankring

Friluftslivskartlegging er et nasjonalt tiltak forankret i Stortingsmelding 18 (2015-2016) Friluftsliv Naturen som kilde til helse og livskvalitet. Arbeidet ledes av Miljødirektoratet.

Status

Prosjektkoordinator i fylkeskommunen startet arbeidet 1.oktober 2015. De aller fleste kommunene er involvert i prosjektet allerede fra start; 14 kommuner har meldt seg på prosjektet og 19 kommuner deltok på oppstartsseminaret i november. Fylkeskommunen vil følge opp kommunenes arbeid gjennom regionale nettverk og kontakt med enkeltkommuner.


Publisert 7. desember 2015, oppdatert 30. mai 2017.