Foreldre og venner

Den viktigste sosiale arenaen for ungdom er hjemmet. Familien har viktige funksjoner både når det gjelder grensesetting og kjærlighet,og i hjemmet formes sosiale identiteter og relasjoner.

Foreldre og venner

De aller fleste ungdommene i Buskerud har et godt forhold til foreldrene sine. På alle klassetrinnene svarer mer enn 8 av 10 ungdommer at de er fornøyde med foreldrene sine,og de aller fleste oppgir at foreldrene pleier å vite hvor de er og hvem de er sammen med påfritiden. 78 % av elevene på ungdomsskolen og 71 % av elevene på videregående skole oppgirat foreldrene stort sett eller hele tiden har hatt god råd, noe som er omtrent det samme somrapporteres på nasjonalt nivå.

Statistikk i kart -har familien din hatt dårlig råd?

Andel ungdommer som svarer at familien har hatt dårlig råd

Det store flertallet av ungdommene – 9 av 10 – har nære venner de kan betro seg til, og vennegjengen ser ut til å være den vanligste vennskapsformen. Samtidig svarer imidlertidrundt 23 % av ungdommene i Buskerud at de er plaget av ensomhet, og dette ser ut til ågjelde langt flere jenter enn gutter. Mens 61 % av guttene svarer at de aldri er plaget avensomhet, gjelder det samme bare for 40 % av jentene. Andelen som er plaget av ensomhetøker også relativt mye med alderen.

Statistikk i kart - viser kommunefordelt ensomhet

Andel av ungdommene som er plaget av ensomhet

Når ungdommene blir bedt om å vurdere hva som gir status i vennegjengen, viser resultateneat «det å være til å stole på» utvilsomt er egenskapen ungdommene setter høyest. Rundt 90 % mener dette er en egenskap som øker statusen litt eller mye. Dernest følger «å ha et bra utseende» og «å være flink i idrett». Litt over halvparten av ungdommene mener disse to egenskapene er viktige for status. Hasjrøyking og det å drikke seg full blir ansett somhandlinger som i minst grad øker statusen blant venner.

I alt svarer 6 % av ungdommene i Buskerud at de blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritiden minst hver 14. dag. Omfanget er størst på ungdomsskolen.


Publisert 24. november 2017, oppdatert 27. november 2017.