Ny tilskuddsordning for 2020 - Kulturminnevern - Aktivitet - Friluftsliv i Buskerud (KAF)

Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og stiftelser som ønsker å bidra til skjøtsel, tilrettelegging og istandsetting av kulturminner i verneverdige og fredete kulturmiljøer i Buskerud.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Ordningen er primært rettet mot kulturmiljøer i naturområder som er eller kan bli tilrettelagt for friluftsliv.

KAF er en samarbeidsordning der frivillige organisasjoner, museer, kommuner, Buskerud fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen kan delta.

Ordningen er en prøveordning for 2020, men vil kunne utvikles til et mer langsiktig program dersom resultatene er gode.

Ordningen gjelder for tiltak i Buskerud fylke. Tiltak innenfor kulturmiljøer vurdert som verneverdige i Kulturminnekompasset: Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern  i Buskerud 2017 - 2027 prioriteres.

 

Hva er målsettingen med ordningen?

Målsettingen er å stimulere til samarbeid og aktivitet i verneverdige og fredete kulturmiljøer i Buskerud.

Det er et ønsket resultat at frivillige får oppleve mestring og meningsfylt dugnadsarbeid, samtidig som kulturminner i skog og mark blir ryddet og tilrettelagt for formidling.

Det er et mål å få til samarbeid mellom offentlige aktører, frivillige organisasjoner og private ordninger.

Det er et mål at dette skal skape varige verdier i form av attraktive og mye brukte friluftsområder med godt tilrettelagte kulturminner og historiske opplevelser, engasjerte og aktive lag og foreninger og bærekraftig balanse mellom vern og bruk.

 

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om støtte til å gjennomføre skjøtsel og vegetasjonsrydding rundt verneverdige og fredete kulturminner som inngår i et verneverdig eller fredet kulturmiljø, istandsettingsprosjekter, utarbeidelse av skilt og formidlingsmateriell, tilrettelegging for formidling, stirydding og tilrettelegging for aktiviteter mm.

Det forutsettes at alle planlagte arbeider godkjennes av grunneier, kommunen og kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen.

Det må lages en skjøtselsplan for området og det må inngås langsiktig skjøtselsavtale (minimum 10 år) med grunneier.

 

Finansiering

Det legges opp til et økonomisk samarbeid. Ordningen har som utgangspunkt at Gjensidigestiftelsen bidrar med 50% av kostnadene dersom kommunen og fylkeskommunen bidrar med 25% hver. Kommunal finansieringandel må være avsatt innen 1. september 2020.

 

Hvem kan søke?

Søknaden må sendes av frivillige organisasjoner og stiftelser registrert i frivillighetsregisteret.

 

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom Gjensidigestiftelsens søknadsportal.

 

Når er søknadsfristen?

Søknadsfrist: 15. september 2020.


Informasjonsmøte og søknadsverksted

Det blir informasjonsmøte og søknadsverksted på Buskerud bygningsvernsenter - Lågdalsmuseet - onsdag 21. august kl. 10.00-12.00.

Vi vil informere om tilskuddsordningen og det blir satt av tid til et søknadsverksted i etterkant. Det er fint om aktørene tar med seg eventuelle skjøtselsplaner eller andre typer arbeidsplaner dersom slike eksisterer. Det blir enkel servering. Påmelding gjøres til: linda...@bfk.no. 


Kontaktpersoner

Buskerud fylkeskommune: Linda van der Spa - Linda...@bfk.no
Gjensidigestiftelsen: Chris Bjelke - chris....@gjensidigestiftelsen.no  
 
Fullstendig informasjon finnes i tilskuddsordningens retningslinjer.


Publisert 14. august 2019, oppdatert 14. august 2019.